Natječaj za imenovanje zapovjednika 2022.04

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege na vrijeme od pet (5) godina

 

Kandidati za imenovanje Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine
 • položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje
  potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
 • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
 • da osoba nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, broj: 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.)
 • da osoba nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće
  sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, broj: 110/97., 27/98. - ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
 • položen vozački ispit B kategorije.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje, osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Odluka o natječaju...

Natječaj...

Rok za prijave je do: 19. travnja 2022.